Inschrijven

Lid worden van ’t Spandersbosch

Onze vereniging heeft een zeer grote toeloop van met name jeugdige hockeyers. Daardoor overstijgt het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van onze vereniging helaas het aantal beschikbare plaatsen. Wij moeten hierdoor jaarlijks een aantal kinderen (en hun ouders) teleurstellen.

Na afwijzing plaatsen we kinderen niet op een wachtlijst. Ervaring heeft geleerd dat kinderen binnen een jaar tot andere keuzes kunnen komen. Om te voorkomen dat we met een "vervuilde” lijst te maken krijgen, dient een kind dat wij helaas hebben moeten afwijzen zich voor het volgende seizoen opnieuw aan te melden!

Aanmelden voor het seizoen 2024-2025 kan vanaf 1 januari 2024. Jeugdaanmeldingen die na 1 mei binnenkomen worden pas bekeken nadat alle aanmeldingen tot 1 mei zijn behandeld.

Wat bieden wij:

Funkey (5 jaar): 1 training per week, plus een Funkey-evenement einde seizoen.

Boschkabouters O7: 1 training per week, plus vanaf de herfstvakantie iedere zondag deelname aan de door 't Spandersbosch georganiseerde Boschkaboutercompetitie. Deze competitie is uniek in Nederland en trekt veel clubs uit de regio.

Jongens&meisjes O8: 2 trainingen per week: 1 door de club georganiseerd, 1 door het team georganiseerd, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey.

Jongens&meisjes O9: 2 clubtrainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey of zaalhockey.

Jongens&meisjes O10: 2 clubtrainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey of zaalhockey.

Jongens&meisjes (10 t/m 17 jaar): 2 trainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie en de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNHB-zaalhockeycompetitie.

Topjeugd: 3 trainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie en deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie. Voor de topteams hanteren we een extra toeslag op de reguliere contributie.

Hockeykampen: In de herfst- en de meivakantie, organiseren we een driedaags hockeykamp. Daarvoor moet extra worden betaald.

Vrijwilligerstaken

We hebben meer dan 250 vrijwilligers voor onze meer dan 1300 jeugdleden, dat is bijna één ouder op de vijf kinderen! Uw hulp hebben we daarom hard nodig. Zonder actieve betrokkenheid van vele leden en ouders kunnen wij onze doelstellingen niet bereiken. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap en het in behandeling nemen van dit aanmeldingsformulier. U kunt hieronder op het aanmeldingsformulier aangeven waar wij u voor kunnen inzetten. Op deze inzetbaarheidsopgave kan tijdens het lidmaatschap van uw kind een beroep worden gedaan.

Gedrag

Sportiviteit, respect en goed gedrag staan hoog in het vaandel. Wij gaan er bij de aanname van nieuwe leden dan ook vanuit dat ze, en ook hun ouders, zich houden aan de gedragsregels zoals die door ’t Spandersbosch zijn opgesteld. Van de ouders van (nieuwe) jeugdleden, die zelf geen lid zijn van onze, of een andere hockeyclub verlangen wij dat zij akkoord gaan met het ondertekenen van een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) zoals deze door de KNHB is opgesteld.

http://www.knhb.nl/competities+disciplines/tuchtcommissie/formulieren+clubs/DU10663_Verklaring+Tuchtrecht+Coaches.aspx

Jeugd

Jeugdleden kunnen lid worden van onze vereniging als ze per 1 oktober van het betreffende seizoen de minimumleeftijd van 5 jaar hebben.

Plaatsing gebeurt op basis van beschikbaarheid. De beslissingen over aanname van de jeugdleden worden door Bestuur, Technische Commissie (TC) en (Jongste) Jeugdcommissie op basis van een aantal criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn in de betreffende leeftijdsgroep waartoe uw kind behoort. De volgende criteria kunnen in de afweging van Bestuur/TC/Jeugdcommissie bijdragen aan het verkrijgen van voorrang bij aanname:

 - Kinderen waarvan de ouders bereid zijn om iets voor de vereniging te betekenen.

- Kinderen afkomstig uit de gemeente Hilversum, daarna Bussum, daarna Wijdemeren (Kortenhoef en Ankeveen) en vervolgens Naarden.

- Kinderen die eerder lid waren van 't Spandersbosch, maar door externe omstandigheden (bv. verhuizing) hebben moeten opzeggen.

- Kinderen of broertjes/zusjes van huidige 't Spandersbosch-leden.

- Kinderen die lid zijn geweest van een hockeyvereniging buiten de regio 't Gooi en verhuisd zijn naar de gemeente Hilversum.

Weging van deze criteria is aan Bestuur/Technische-Commissie/Jeugdcommissie. In de maand juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen krijgt u bericht over de aanname of afwijzing van uw kind(eren). Na het bericht dat kind(eren) zijn aangenomen op ’t Spandersbosch dient een kopie van een identificatiebewijs van het betreffende kind naar onze ledenadministratie te worden gestuurd. Pas na ontvangst hiervan is de aanname definitief.

Senioren

De plaatsing van senioren geschiedt op basis van speelsterkte, plaats in de bestaande elftallen, bereidheid om iets voor de club te doen en persoonlijke voorkeur van het betreffende kandidaat-lid. De aanmelding wordt doorgegeven aan het betreffende TC-lid Senioren, die over de plaatsing in het elftal contact met u zal opnemen.

Algemeen

Behoudens bovenstaande regeling houdt het Bestuur zich het recht voor om kandidaat-leden om ernstige redenen (bijvoorbeeld eerder royement bij een andere vereniging) af te wijzen.

Ledenadministratie

Annette Kappelle - ten Herkel
email: [email protected]

Wanneer wordt er door wie gehockeyd?

Het hockeyseizoen begint medio augustus en duurt tot medio juni.

(Jongste) Jeugdleden (O8 t/m O18) spelen op zaterdag hun wedstrijden en trainen 2x per week. De zogenaamde lijnelftallen (1ste teams van de O12 t/m O18 jeugd) trainen 3x per week.

De jeugd kan maximaal tweemaal per seizoen op zondag worden ingedeeld voor een wedstrijd.

Boschkabouters trainen 1 x per week en spelen vanaf begin november wedstrijden op de zondagmorgen.

Funkey's trainen 1x per week en spelen nog geen wedstrijden.


Voor seizoen 2024-2025 gelden de volgende leeftijdsgroepen

Funkey hockey           1 okt 2018 -30 sept 2019

Boschkabouters          1 okt 2017 -30 sept 2018

jeugd O8                     1 okt 2016 -30 sept 2017

jeugd O9                     1 okt 2015 -30 sept 2016

jeugd O10                   1 okt 2014 -30 sept 2015

jeugd O12                   1 okt 2012 -30 sept 2014

jeugd O14                   1 okt 2010 -30 sept 2012

jeugd O16                   1 okt 2008 -30 sept 2010

jeugd O18                   1 okt 2006 -30 sept 2008

Studioren18-25          1 okt 1999 -30 sept 2006

Senioren geboren       voor 1 okt 1999

De senioren- en veteranencompetities zijn op zondag.

Trimhockey

Onze vereniging heeft een actieve trimhockeyafdeling. Deze groep traint onder begeleiding van trainers op de maandag- of woensdagavond  (gemengd). 
Er worden meerdere wedstrijden en toernooien georganiseerd voor deze groep.

Aanmeldingen

Aanmelden kan uitsluiten door het Aanmeldformulier in te vullen. Na het invullen van het formulier krijgt u automatisch een bevestiging. Wanneer u deze niet krijgt , is de inschrijving niet gelukt. Controleer nogmaals of de geboortedatum juist is ingevuld.

Opzeggingen

Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient u dit voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen per email naar [email protected] te doen. Zo niet, dan bent u voor het volgende seizoen contributie verschuldigd.

Restitutieregeling

In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In zeer bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen kan er in overleg met de penningmeester van de vereniging mogelijk een regeling worden getroffen. Daartoe dient u een schriftelijk en ondertekend verzoek tw worden ingediend bij het Bestuur. Restitutie zal nimmer de gehele contributie omvatten. Vaste kosten gemaakt aan administratie en KNHB zullen worden ingehouden. Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend, aanvragen na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet gehonoreerd.

Indien er wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:

- Indien aangevraagd vóór 1 december: 50 % (minus de vaste kosten)

- Indien aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25%

- Entreegelden worden niet gerestitueerd!

 

Tarieven

Om te kunnen hockeyen, betaalt een lid contributie en een nieuw jeugdlid (éénmalig) entreegeld. Funkey leden betalen geen entreegeld. Dit wordt pas van toepassing bij een volwaardig (Jongste) Jeugdlidmaatschap.

zie ook het blokje "contributie".

 

 
 
 
 

Activiteiten kalender

22-7 Nationale Sportkampen

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren